OMAVALVONTASUUNNITELMA

KONSTIMON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2019

 

clip_image002

Konstimon omavalvontasuunnitelma on laadittu palveluiden laadun varmistamiseksi siten, että toiminnassa toteutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, valvontaohjelmia, laatusuosituksia ja yrityksen omalle toiminnalleen asettamia laatuvaatimuksia. 

 

SISÄLLYSLUETTELO:

 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN

1. JOHDANTO

OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1.1. Yrityksen perustiedot

1.2. Toiminnan ilmoituksenvaraisuus

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

2.1. Konstimon omistussuhteet ja henkilöstö

2.2. Toiminta-ajatus

2.3. Arvot ja toimintaperiaatteet

3. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN: ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3.1. Laadunhallinnan täytäntöönpano

3.2. Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen

4. ASIAKKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN, ASIAKASPALAUTE

4.1. Viestintä

4.2. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen

5. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA KORVAAVAT TOIMENPITEET

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

6. HENKILÖSTÖ

6.1. Henkilöstön määrä ja rakenne

6.2. Työnjako

6.3. Henkilöstöstrategia

6.4. Sijaisten käytön suunnitelma

6.5.  Koulutus

6.6. Työterveyshuolto

7. ASIAKASTURVALLISUUS

7.1. Asiakasturvallisuus

8. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

8.1. Palvelusopimukset

9.ASIAKASTYÖN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

9.1. Hyvinvointia tukevat palvelut

10.ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

10.1. Tietosuojavastaava

10.2. Tietojen käsittelysuunnitelma

11.OMAVALVONNAN ASIAKIRJAT

11.2. Toiminta ja menettelyohjeet

12.OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA

12.1. Omavalvonnan toteutumisen seuranta

12.2. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen

 

 

 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN

1.JOHDANTO

 

Konstimon omavalvontasuunnitelma on laadittu palveluiden laadun varmistamiseksi siten, että toiminnassa toteutetaan

voimassa olevaa lainsäädäntöä, valvontaohjelmia, laatusuosituksia ja yrityksen omalle toiminnalleen asettamia laatuvaatimuksia.

Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on palveluiden laadun ja asiakasturvallisuuden varmistaminen ja parantaminen.

 

Suunnitelma sisältää asiakirjat ja menettelytapakuvaukset, joita toiminnan laadunvarmistamisessa tarvitaan. Lisäksi  omavalvontasuunnitelmassa on kirjattuna menettelytavat riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puuteiden korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

 

Suunnitelma perustuu sosiaalipalvelulain 6 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan on laadittava

toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelun tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet. Konstimo tuottaa ilmoituksenvaraisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja niin ikäihmisille, lapsiperheille kuin vammaisille asiakkaille.

 

Konstimon arvot pohjautuvat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeuksiin sekä ihmisyyttä korostaviin arvoihin. Toimintaohjelman mukaisesti yrityksen tavoitteena on tasa-arvoinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava toiminta. Työssä hyödynnetään ikäihmisten, vammaisten ja lapsiperheiden voimavaroja ja taataan näin kaikille asiakkaille turvallinen, laadukas ja ihmisarvoinen elämä.

 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ

 

1.1. Yrityksen perustiedot

Konstimo on yksityinen palveluiden tuottaja, jonka

– osoite: 

Konstimo

Karrantie 23

27430 Panelia

puh. 044 544 7701

timo.lehtimaki@konstimo.fi

www.konstimo.fi

 

– toiminnasta vastaava henkilö:

Toiminnanjohtaja

Timo Lehtimäki

27430 Panelia

puh. 044 544 7701

timo.lehtimaki@konstimo.fi

 

-toiminnassa mukana:

Lähihoitaja ja puutarhuri

Airi Lehtimäki

puh. 044 259 9932

airi.lehtimaki@hotmail.com

 

– vastuuvakuutus:

Lännen Lähivakuutusyhdistys

Kalliokatu 2

26100 Rauma

 

1.2. Toiminnan ilmoituksenvaraisuus

Konstimon ilmoitus yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi 1.11.2012 alkaen on hyväksytty eri kunnissa seuraavasti:

Euran kunta 11.12.2012, Eurajoen kunta (päätös saamatta), Harjavallan kaupunki 29.11.2012, Kokemäen kaupunki (päätös saamatta), Köyliön kunta 28.11.2012, Nakkilan kunta 27.11.2012 ja Säkylän kunta 27.11.2012.

 

 

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

 

2.1. Konstimon omistussuhteet ja henkilöstö

Konstimo (toiminimi) on perustettu vuonna 7.6.2011. Kotipalvelutoiminta on aloitettu 1.11.2012. Yrityksellä ei ole palveluyksikköä vaan palveluja annetaan pääasiassa asiakkaiden kotona.

 

Henkilöstöön kuuluu aviopari Airi ja Timo Lehtimäki.

Airi on koulutukseltaan puutarhuri (v. 1982) ja lähihoitaja (v. 2008). Timo on puolustusvoimien lääkintähuoltoupseeri evp. (v. 1983 ja v. 1989).

 

Toimintaohjelman mukaisesti yrityksen tavoitteena on tasa-arvoinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava toiminta.

 

2.2. Toiminta-ajatus

Konstimon toiminta-ajatuksena ja kehittämisen päämääränä on asiakkaan, niin vanhusten kuin kehitysvammaistenkin laadukkaan kotona asumisen tukeminen.

Lapsiperheille Konstimon palvelut antavat laatuaikaa perheen yhteiseen elämään.

 

2.3. Arvot ja toimintaperiaatteet

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, sisäinen yrittäjyys, huolenpito ja ihmisten kohtaaminen.

Asiakaslähtöisyys:

– Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan kertomalla hänelle eri vaihtoehdoista, antamalla hänen valita niistä ja kunnioittamalla hänen valintaansa sekä pyrkimällä toimimaan asiakkaan valinnan mukaan

Sisäinen yrittäjyys:

–  Pyrimme kehittämään omaa osaamistamme.

Huolenpito ja ihmisen kohtaaminen:

– jokaista asiakasta kohtaan käyttäydytään kunnioittavasti ja arvostavasti

– pidetään asiakkaista huolta kokonaisvaltaisesti

– sovituista ajoista ja toiminnoista pidetään kiinni

– kaikki toiminta perustuu salassapitovelvollisuuteen

– kaikissa toiminnoissa huomioidaan asiakkaan ja oma turvallisuutemme

 

Arvoja ja toimintaperiaatteita käsitellään tarvittaessa jokaisen asiakaskäynnin yhteydessä.

Toimintaperiaatteet ja arvot näkyvät jokapäiväisessä työssä.

 

 

3. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN; ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

 

3.1. Laadunhallinnan täytäntöönpano

Konstimon toimintajärjestelmä muodostuu toimintasuunnitelmasta, lomakkeista ja viranomaisohjeista. Järjestelmää sovelletaan palvelutoiminnan laadun kehittämiseen ja varmentamiseen.

Toimintajärjestelmän ylläpitovastuu on Timo Lehtimäellä, joka toimii myös laatuvastaavana. Käytännön vastuu on jaettu toimialoittain; kotiapu- ja hoivapalvelut sekä piha- ja puutarhapalvelut kuuluvat Airin toimelle. Talkkaripalvelut ja yrityksen toimistotyöt kuuluu Timolle. Kumpikin vastaa palvelujensa laatutyöstä ja toiminnan kehittämisestä.

Tavoitteiden toteutumista seurataan seuraavasti:

– budjettitavoitteet

– henkilöstötavoitteet (koulutus)

– asiakastyytyväisyys, asiakaspalautteet

Timo toimii omavalvonnan vastaavana.

3.2. Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen

Airi ja Timo osallistuvat yhdessä jokaisen asiakkaan palvelutyöhön. Jokaisen asiakkaan kohdalla vastuullinen perehdyttää toisen asiakkaan tarpeisiin ja yksityskohtiin. Palvelu annetaan yhdessä tai erikseen, asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

 

 

4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN, ASIAKASPALAUTE

 

4.1. Viestintä

Konstimon asiakkaiden on mahdollista antaa palautetta sanallisesti suoraan henkilökunnalle tai kirjallisesti postin välityksellä.  Konstimo jakaa asiakastyytyväisyyskyselylomakkeen vuoden lopussa kaikille vakoiasiakkailleen. Palaute lomakkeesta saadaan seuraavan käynnin yhteydessä.

Asiakaspalautteet käydään läpi välittömästi niiden saavuttua. Asiakas saa aina vastineen antamaansa palautteeseen joko kirjallisesti tai sanallisesti.

 

4.2. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen

Tarvittaessa, asiasta riippuen, ovat Airi ja Timo yhteydessä asiakkaaseen ja hänen omaisiinsa.

Saadut palautteet dokumentoidaan, jolloin niitä voidaan käsitellä myöhemminkin toiminnan kehittämiseksi.

 

 

5. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

 

Konstimossa työntekijät ovat vastuussa riskien tunnistamisesta ja niiden korjaavista toimenpiteistä.

Toiminnan lähtökohtana on, että kaikki mahdolliset riskitekijät otetaan huomioon palveluissa. Kaikki läheltäpiti-tilanteet kirjataan muistiin sähköiseen järjestelmään, jossa asia on molempien asianosaisten nähtävissä ja tallessa.

 

Asiakasturvallisuus vaatii riskitilanteiden tunnistamista, selvittämistä ja raportointia. Syyt selvitetään prosessien avulla eli prosessi käydään kohta kohdalta lävitse kunnes virhe löydetään. Selvityksen jälkeen tehdään tarvittavat toimintaohjeiden muutokset.

 

Seuraavat ehkäisevät toimenpiteet muodostavat Konstimon riskien hallinnan ytimen:

– Toimintasuunnitelma

– Omavalvonta

– Riskienhallinnan sisäinen valvonnan arviointi

 

 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

 

6. HENKILÖSTÖ

 

6.1. Henkilöstön määrä ja rakenne

Kelpoisuuslaki (272/2005) ja Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) sekä STM:n suositus (2003:4) määrittävät

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia.

Olemme ammattitaitoisia ja koulutettuja antamaan apua vanhuksille, vammaisille ja lapsiperheille.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa Tilitoimisto Lailes.

 

6.2. Työnjako

Asiakkaan hoidon tarvetta arvioidaan henkilön fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn perusteella. Arvioinnin tekee kuntasektori. Konstimo pystyy tekemään itsekin kunto- ja toimintakyvyn kartoituksia niille, joille kuntasektori ei ole niitä tehnyt.

 

6.3. Henkilöstöstrategia

Konstimo on pariskunnan yhteinen yritys, mihin ei ole tarkoitusta ottaa lisää henkilöstöä. Näin yrityksen toiminta pysyy yksinkertaisena ja asiakasläheisenä.

 

6.4. Sijaisten käytön suunnitelma

Konstimo ei käytä sijaistoimintaa. Jos emme pysty äkillisen sairauden vuoksi tekemään sovittua palvelua, asiakasta informoidaan asiasta ja palvelu tehdään mahdollisimman pian.

 

6.5. Koulutus

Henkilöstön osaaminen  varmistetaan tavoitteellisella, osaamistarpeiden arviointiin perustuvalla täydennyskoulutuksella.

Koulutusta toteutetaan oman  mielenkiinnon pohjalta.

 

6.6. Työterveyshuolto

Työterveydenhuollon tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, työhön liittyvien sairauksien  ehkäiseminen, turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä terveyttä tukeva, hyvin toimiva työyhteisö.

Konstimolla on täyden ajan tapaturmavakuutus henkilöstölleen.

 

 

7. ASIAKASTURVALLISUUS

 

7.1. Asiakasturvallisuus

Asiakasturvallisuus otetaan huomioon ammattitaidon ja työergonomian kautta sekä yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa.

 

 

8. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

 

8.1. Palvelusopimukset

Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Sopimuksen allekirjoittavat asiakas/edunvalvoja ja yrittäjä. Palvelusuunnitelma tarkastetaan tarvittaessa vastaamaan asiakkaan tarpeita. Palvelutarpeen selvityksessä ja suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan oma tahto ja toivomukset. Omaiset otetaan mukaan palveluntarpeen  ja tukipalveluiden  selvitykseen tarpeen mukaan. Tukipalveluiden tarvetta tarkastellaan tarvittaessa omaisten ja yrityksen välisissä tapaamisissa.

Asiakkaan palveluntarpeen määrityksessä huomioidaan asiakkaan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalisen tilanne sekä ympäristötekijät. Niiden pohjalta rakennetaan myös palvelujen hoitosuunnitelma. Palvelu- ja hoitosuunnitelman tekemiseen osallistuu asiakas itse, palvelun tarjoaja ja tarvittaessa asiakkaan omaiset.  Suunnitelmaa tarkastetaan tarvittaessa vastaamaan asiakkaan toimintakykyä.

 

 

9.ASIAKASTYÖN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

 

9.1. Hyvinvointia tukevat palvelut

Kuntoutumista edistävän työotteen perustana on asiakkaan voimavaralähtöisyys, jossa keskitytään asiakkaan mahdollisuuksiin, ei niinkään ongelmiin. Palvelutarpeen kartoittamisessa ja hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelman laatimisessa lähdetään siitä, millaisia voimavaroja asiakkaalla ja hänen läheisillään on; mitä asiakas omasta mielestään pystyy tekemään itsenäisesti ja millaisia selviytymisstrategioita hän on läheistensä kanssa elämäntilanteessaan kehittänyt. Kuntouttavan työotteen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä.

 

Konstimon toiminta perustuu asiakkaiden toimintakykyä fyysisesti, psyykkisesti ja psykososiaalisesti aktivoivaan toimintaan.

 

 

10.ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

 

10.1. Tietosuojavastaava

Konstimon tietosuojavastaavana toimii Timo Lehtimäki.

10.2. Tietojen käsittelysuunnitelma

Konstimossa ei ole käytössä sähköistä asiakirjojen käsittelyjärjestelmää. Asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen luovuttamisesta asiakkaat määräävät palvelusuunnitelmassaan.

Konstimossa asiakaskohtaisten tietojen säilytyksessä  ja hävittämisessä  noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä vaitiolovelvollisuutta.

 

11.OMAVALVONNAN ASIAKIRJAT

 

11.1. Toiminta- ja menettelyohjeet

– Konstimon toimintasuunnitelma

– Palvelutoiminnan strategia

– Hoito- ja palvelusuunnitelma

– Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

 

 

12.OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

 

12.1. Omavalvonnan toteutumisen seuranta

Konstimo suunnittelee, kokoaa, käsittelee ja kehittää läheltäpititilanteista ja riskikohdista

nousevia asioita. Kirjaukset tehdään yrityksen tietojärjestelmään.

12.2. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Vastuu

päivittämisestä on Timo Lehtimäellä.

 

 

Paneliassa

15.1.2019

Timo Lehtimäki